1396 آذر 27 دوشنبه
آرشیو به تفکیک گروه خبری
آرشیو به تفکیک گروه خبری
معاونت سیاسی (1392)
فرهنگی (665)
..اداره کل امنیتی و انتظامی (70)
..اداره کل اجتماعی و فرهنگی (176)
..اداره کل اتباع (27)
..اداره کل پدافندغیر عامل (54)
..اداره کل سیاسی و انتخابات (323)
اجتماعی (1023)
اقتصادی (715)
ورزشی (40)
پژوهش و فناوری (38)
سفرهای نوروزی (92)
هفته دولت (141)
انتخابات (219)
..اداره کل اداری و مالی (9)
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی (329)
..اداره کل تحول اداری (43)
..دفتر آموزش و پژوهش (67)
..دفتر فناوری اطلاعات (52)
..دفتر پیشخوان خدمات دولت (13)
..دفتر امور اقتصادی و توسعه منطقه ای (157)
..دفتر فنی (62)
معاونت هماهنگی امور عمرانی (808)
..دفتر شهری و شوراها (108)
..دفتر امور روستایی (123)
آمار و اطلاعات و GIS (85)
علمی و پژوهشی (78)
حوزه استاندار (2288)
..اداره کل حراست (7)
..دفتر بازرسی (27)
..دفتر امور بانوان (165)
..اداره کل مدیریت بحران (171)
..اداره کل روابط عمومی (539)
..اداره کل هسته گزینش (6)
معاونت برنامه ریزی و اشتغال (358)
..دفتر برنامه ریزی و بودجه (64)
..دفتر امور اقتصادی (249)
..دفتر آمار و اطلاعات (92)
سیاسی (148)