1396 آذر 27 دوشنبه
حیطه اختیارات

• جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان بمنظور بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها در جهت طرح در شورای تأمین استان.

• دریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از طرف حوزه ستاد وزارت كشور و شورای امنیت كشور جهت طرح در شورای تأمین استان.

• تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تأمین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط و پیگیری آنها.

• بررسی و پیگیری مصوبات شورای شهرستان ها و ارائه گزارش آنها به شورای تأمین استان و انجام اقدامات لازم دراین زمینه.

• ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان ها با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان.

• انجام امور مربوط به نگهداری اسناد و مدارك و مكاتبات شورای تأمین استان.

• بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور هماهنگی ارگان های امنیتی ونظامی وانتظامی و پیگیری اجرای مصوبات شورای تامین استان .

• پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماكن و تأسیسات اداری طبقه بندی بویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی.

• شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع دسته جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در رابطه با آنها و هماهنگی ارگان های اجرایی و امنیتی و انتظامی در این زمینه.

• پیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با ارگان ها و سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه.

• پیگیری استقرار و ایجاد و یا انحلال پست های ایست بازرسی و واحدهای انتظامی بصورت دائم و یا موقت از طریق قوانین و مقررات مربوطه.

• بررسی و تجزیه و تحلیل روخدادها و گزارش های امنیتی و اجتماعی جهت ارایه به حوزه ستاد وزارت كشور و تهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.

• رسیدگی به شكایات مردم از مأمورین انتظامی و انعكاس آنها به مراجع ذیربط.

• انجام اقدامات مربوط به كنترل و نظارت بر قاچاق كالا، اسلحه و مواد مخدر در استان.

• پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی، احوال شخصیه در حوزه استان.

• دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیر مجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعكاس آنها به مراجع ذیربط.

• انجام امور مربوط به تقاضای تابعیت ، ترك تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاك اتباع خارجی و تكمیل و ارسال مدارك مربوط به وزارت كشور و سایر مراجع ذیربط.

• انجام امور مربوط به پناهندگان ومعاودان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها، نواقص و معایب موجود از طریق مراجع مسئول.

• مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی ها و تامین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.

• انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی .

• تشكل كمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت پناهندگان، معاودان و ...

• بررسی گزارشات و مدارک واصله در مورد متقاضیان تاسیس حزب، جمعیت، انجمن سیاسی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور

• نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های اسلامی و ارسال گزارشات در این مورد به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط

• پیگیری و تشکیل پرونده تشکلهای صنفی و سیاسی جهت صدور مجوزهای لازم (احزاب، کانون های صنفی، تشکلها، گروهها و...)

• دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروهها در رابطه با پرپایی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی

• تهیه و تدوین برنامه ها و سیاست های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

• جمع آوری و جمع بندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به وزارت کشور

• پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاه های آن ها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوطه به استان

• انجام امور مربوط به کلیه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانین مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن ها

• تهیه و تنظیم آمارهای مورد نیاز انتخابات و نتیجه گیری از پیشرفت کار

• بررسی و انجام مطالعات لازم در مورد ایجاد، انتزاع، الحاق و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و ارائه نظرات و پیشنهادات مناسب به وزارت کشور

• برگزاری جلسات کمیسیون های کارگری، دانشجویی و اقوام شورای تامین استان و پیگیری مصوبات از طریق دستگاه های ذیربط

• جمع بندی گزارش خطبه های نماز جمعه شهرستان ها و بخش های تابعه و ارسال به وزارت کشور