1396 آذر 27 دوشنبه


حیطه اختیارات

1.انعكاس نظرات وزارت كشور به نمايندگي در شوراها ، هيأتها ، مجامع و كميسيونهايي كه وظايف يا دستور كار اجلاس آنها به نحوي در ارتباط با امور عمراني اعم از سياستگذاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي قرار ميگيرد .
2. ارائه خط مشي هاي مربوط به برنامه ريزي در زمينه هاي عمراني ، بهداشتي و امور مرتبط با شهرداريها و دهياريها .
3. نظارت بر حسن اجراي كليه برنامه هاي عمراني در سطح كشور از طريق معاون عمراني استانداريها .
4. اتخاذ تصميم در جهت رفع مشكلات منطقه اي كه توسط استانداريها و شوراهاي اسلامي در رابطه با اجراي طرحهاي عمراني منعكس شده است .
5. ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين شوراهاي اسلامي ، مجامع و شوراهاي اجتماعي استان ها .
6. عضويت در هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي .
7. فراهم نمودن موجبات هماهنگي با شوراهاي اسلامي سراسر كشور به منظور آگاهي از نقاط ضعف امور اجرايي شوراها و تعيين خط مشي لازم در جهت رفع آن .
8. ارائه خط مشي هاي لازم به منظور فراهم نمودن طرح ها و برنامه هاي آموزشي براي اعضاي شوراهاي اسلامي و كاركنان ذيربط در وزارت كشور و استانداري ها .
9. بررسي مصوبات شوراهاي اسلامي از نظر مغايرت يا عدم مغايرت با قوانين و مقررات مربوطه و دستور العمل هاي صادره .
10 . كوشش در جهت واگذاري مأموريتهاي تصديق گرايانه دولت به شهرداريها و ساير نهادهاي مدني توانمند با همكاري شوراهاي اسلامي .
11. تعيين خطوط اساسي در زمينه هاي اداري و تشكيلاتي و تعيين خط مشي براي اعمال هماهنگيهاي لازم در امور شهرداريها و دهياريها .
12. تدوين و تنظيم دستورالعملهاي لازم در امور مربوط به شهرداريها و دهياريها بر اساس قوانين و آيين نامه هاي مربوطه .
13. انجام مطالعات در جهت هماهنگي كليه امور عمراني در ارتباط با پيشگيري و كاهش آسيبهاي ناشي از حوادث غير مترقبه و پيش بيني تمهيداتي جهت پشتيباني هاي لازم به منظور بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده .
14. ايجاد هماهنگي به منظور شناسايي مناطق آسيب پذير در برابر حوادث و سوانح طبيعي و بررسي و تحقيق و آموزشهاي لازم در جهت چگونگي تقليل ضريب تخريب مادي و معنوي ناشي از حوادث با همكاري شوراهاي اسلامي و دستگاههاي مربوطه .
15. همكاري با مراجع زيربط در تهيه طرحهاي توسعه و استانداردهاي فني مربوط به امور عمراني و تعيين خط مشي هاي لازم براي تهيه طرحهاي جامع و هادي شهرها .
16. تشخيص نيازمنديهاي عمراني منطقه اي و محلي در ارتباط با اهداف و مأموريتهاي وزارت كشور و تعيين اولويتها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آنها .
17 . انجام اقدامات لازم در زمينه استفاده از آخرين نوآوريها و دست آوردهاي علمي و تجربي و منابع گوناگون ساير كشورها و مجامع بين المللي در زمينه مصون سازي جمع شهري و روستايي در برابر خسارات و كاهش اثرات سوانح بلاياي طبيعي .
18. سياست گذاري نظام حمل و نقل عمومي شهرهاي كشور .
19. ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي وظايف آنان و تعيين خط مشي و تصميم گيري در مورد وظايف محوله به آنان .
20. همكاري و هماهنگي با ساير حوزه هاي معاونت ها براي پيشبرد اهداف مشترك .