1396 آذر 27 دوشنبه


حیطه اختیارات

•   نظارت براجرای سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در قالب سیاستهای کلی ابلاغی .

•    ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات نفویض شده از سوی مراجع ذیربط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
•   انعکاس نارسائی ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به مراجع ذیربط
•   نظارت بر اجرای تمامی امور اداری و تشکیلاتی رفاهی و استخدامی کارمندان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.
•  اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی وو انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
• اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه.
• نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه ها و تههیه وتنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری بر اساس قوانین و مقررات .
•  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق  العاده های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
•  نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات .
• نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری .
•  نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه.
• توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان از طریق سازماندهی و پیش بینی آموزش های مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی در سطح استان و نظارت بر اجرای ان.
• مدیریت فرایند از طریق نظارت بر تهیه ، تنظیم ، ارزشیابی و اجرای برنامه های آموزشی کارمندان واحدهای استانی دستگاه های اجرایی وشهردای ها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط.
• نظارت بر اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده در سطح استان .
• مدیریت اجرای ارزشیابی نوبه ای کارمندان دولت و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رباطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی .
• حمایت از طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزاری و نظارت بر آموزش بسته های مذکور به منظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگی .
• نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول اداری- توسعه فنآوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های لازمبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
• تهیه الگو و سیستم های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود در استان و استانداری .
• نظارت بر ارائه صحیح خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای مختلف استانداری .
• حمایت از طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف.
• نیاز سنجی و نظارت بر اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی و ارزشیابی آن در چارچوب سیاست های ابلاغی  کشور .
• نظارت بر انجام مطالعات  بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار، تهیه و تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست های سازمانی استانداری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
• انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی براساس ضوابط و شاخص های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور .
• نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمیاه انسانی رئیس جمهور .
• نظارت بر نحوه اجرای روش ها و رویه های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع .
• پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و مسائل و موضوعات مرتبط با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور و سازکان ملی بهره وری ایران.
• نظراتبر چگونگی انجام آئین نامه های و سدتورالعمل های رویه-های اجرایی کار .