1396 آذر 27 دوشنبه

شرح وظایف دفتر حوزه استاندار

- انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاه های دولتی در جهت تسریع در وظایف و ماموریت های محوله

-ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی که براساس تشکیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد.

-اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت های واحدهای زیر مجموعه استاندار

-انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری و سایر دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای استان

-انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و مهمانان خارجی

-برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در رابطه با فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری ها و دهیاری ها استان