1396 آذر 27 دوشنبه
*  حفاظت پرسنلي : حفظ و صيانت و شناسايي نيروهاي مؤمن ، متعهد و متخصص ، استعلام ، شناسايي عوامل فساد اداري و مالي و اقتصادي ، آسيب شناسي ، آموزش و توجيه ، تشکيل پرونده پرسنلي و....

*  حفاظت فيزيکي : تأمين حفاظت فيزيکي اماکن و تأسيسات ، نصب و راه اندازي سيستم هاي هوشمند و.... 

* حفاظت اسناد : ايجاد دبيرخانه محرمانه ، رعايت حيطه بندي ، حفاظت اسناد و.... 

* حفاظت it : پياده سازي مديريت امنيت اطلاعات Isms ، ايجاد تدابير لازم جهت اجراي امنيت شبکه ، راهکارهاي حفاظت فيزيکي شبکه و....

* ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت کشور بمنظور ايجاد هماهنگي درامور مربوط واخذ خط مشي ها ودستورالعملهاي لازم.

* پدافند غيرعامل : نظارت بر رعايت اصول پدافند غيرعامل در محيط هاي تابعه .