1396 آذر 27 دوشنبه

به استناد نامه شماره 41503 مورخ1393/04/11 مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور

1. ایجادهماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات

2. استقرارنظام مدیریت عملکرد واحدهای ستاد استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها مشتمل برارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تهیه گزارش.

3. ارتباط مستمر با دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور به منظورهماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.

4. تنظیم برنامه بازرسی موردی و دوره ای و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری

5. انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه

6. تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط

7. دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق

8. رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی بمنظور صدوررأی قطعی در موارد اختلاف

9. برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه

10. بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی وصدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات

11. بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد

12. تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه ( فرمانداریها، بخشداریها و ... ) و ارائه به معاونت امور حقوقی،مجلس و بین الملل وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب

13. عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه اداری استان

14. بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های واصله از معاونت امور حقوقی، مجلس و بین الملل وزارت کشور

15. تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی وحقوقی

16. طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی

17. معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوا، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری،فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی

18. همکاری با دفتر حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران،فرمانداران یا نهادهای مذکور طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود

19. انجام امور ثبتی و مستند سازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه

20. تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین وسایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.

21. اظهارنظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی و استعلامات مطروحه ازاستانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراها و شهرداری ها

22. پیشنهادانجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشست های حقوقی، ارتباط با مراکز علمی واستفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته و مجرب؛ در راستای وظایف و مأموریت های استانداری به واحدهای ذیربط در استانداری

23. اظهارنظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط

24. ارتباط مستمر با دفتر امور حقوقی وزارت کشور و ارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه

25. انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد