1396 آذر 27 دوشنبه
به منظور سياست گذاری کلی ، برنامه ريزی ملی ، نظارت عاليه بر امر مديريت بحران سازمان مديريت بحران  کشور در مجموعه وزارت کشور تحت عنوان معاون محترم وزير و رئيس سازمان مديريت بحران کشور تشکيل گرديد که با راهکارهای اساسی زير به فعاليت خود ادامه می دهد :
1. انجام مطالعات و تحقيقات به منظور بهره گيری از اصول و دستاوردهای علمی – تخصصی و تجربی و انتقال روشهای پيشرفته مديريت بحران به نظام قانونگذاری ،‌ برنامه ريزی و اجرايی کشور . 
2. انجام برنامه های ملی و منطقه ای و سرمايه گذاری لازم در مراحل مختلف مديريت بحران با الويت پيش گيری و کاهش آثار بلايای طبيعی .
3. سازماندهی ، هماهنگی و به کارگيری کليه دستگاههای اجرايی دولتی وغير دولتی ، تحت برنامه ريزی و مديريت منسجم و تعيين شرح وظايف تفضيلی آنها در بحرانها .
4. جلب مشارکت و همکاريهای مردمی از طريق آموزش عمومی ،‌ ايجاد آمادگی ، هدايت کمکهای مردمی به نحو مطلوب و توزيع آنها بين آسيب ديدگان سازماندهی و آموزش نيروهای داوطلب در شبکه مديريت بحران .
5. استفاده صحيص و بهينه از کليه امکانات دولتی و غير دولتی به منظور ارائه حداکثر خدمات در بحرانها . 
6. پشيبانيهای لازم قوای سه گانه ،‌ وزارتخانه ها ، نهادها و نيروهای مسلح ،‌ به ويژه نيروهای مقاومت بسيج در بالاترين سطح ممکن . 
مديريت بحران به هنگام بروز بحران با توجه به وسعت آن با تشکيل جلسات اضطراری و منظم ماهانه و ساليانه نسبت به پيشگيری از گسترش و جلوگيری از بحران اقدام می نمايد . اداره کل مديريت بحران که جزو تشکيلات استانداری می باشد ، در محل حوزه استاندار مستقر بوده و انجام وظايف محوله ، به هنگام بروز هر نوع حادثه ای با تشکيل جلسات اضطراری با اعضای شورای هماهنگی مديريت بحران استان، اعمال سياستهای راهبردی لازم در جهت مقابله با بحران و هماهنگی با دستگاههای اجرايی مستقر در استان و بهره مندی از امکانات آنها و نظارت و مديريت بحران را بر عهده دارد .