1396 آذر 27 دوشنبه

1-  برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به منظور اطلاع از آخرين نظريه ها و روشهای علمي در زمينه فنون تحقيق و مصاحبه .
 
2-  هماهنگی و نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و بخش نامه هاي ارسالي از هيأت عالي گزينش وزارت كشور .
 
3-  هماهنگي و ارتباط با هيأت عالي گزينش وزارت كشور به‌منظور تبادل‌نظر درمورد خط‌مشي و سياستهاي حاكم بر امر گزينش نيروي انساني.
 
4-  بررسي و تعيين صلاحيت عقيدتي، سياسي و اخلاقي متقاضيان ورود‌ به خدمت در استانداري، فرمانداريها، بخشداريها و شهرداريهاي تابعه.
 
5-  تهيه و تنظيم سئوالات و تست هاي عقيدتي ، سياسي و اخلاقي مورد نیاز براي استفاده در امتحانات يا مصاحبه هاي كتبي.
6-  نظارت بر فرآيند جذب كاركنان در بدو استخدام شامل : اجراي امتحانات ، تصحيح اوراق ،  انجام               مصاحبه و تحقيق و اعلام نتايج ، برابر قوانین و مقررات.
7-  هماهنگي و نظارت بر فرآيند گزينش و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي در نحوه انجام وظايف محوله.
 
8-  اظهار نظر در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلبان ، بر اساس نتايج حاصله از امتحان كتبي ، مصاحبه و تحقيق ، برابر قوانین و مقررات.
 
9-  نظارت بر حفظ و نگهداري پرونده ها و اطلاعات محرمانه جمع آوري شده در رابطه با گزينش افراد.
 
10-فراهم آوردن تمهيداتي به منظور محرمانه ماندن اسامي افراد گزينش شده مورد تأييد و يا مردودي ، قبل از انتشار رسمی.
 
11-نظارت بر تشكيل و بايگاني پرونده هاي گزينش کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و نگهداري آنها بصورت محرمانه.
 
12-اعلام نيازهاي آموزشي افراد گزينش شده به واحدهای ذیربط .
 
13-مطالعه و بررسی طرح های پيشنهادي به منظور پيشبرد امور مربوط به هسته گزينش .
 
14-تنظيم برنامه تحقيقات و مصاحبه ها و تعيين افراد تحقيق‌گر و مصاحبه گر جهت انجام وظايف محوله .
15-بررسي و اظهار نظر بدوي در مورد اعتراض ها و شكايات واصله از نحوه گزينش و ساير مسائل مربوط  به آن .
انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
16- اظهارنظر درمورد پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلبان ورود به خدمت استانداري فرمانداريها، بخشداريها وشهرداريهاي تابعه با رعايت ضوابط مصوب وبراساس نتايج امتحان کتبي ، مصاحبه وتحقيق.
17- هماهنگي وارتباط با هيئت مرکزي گزينش وزارت کشور واخذ ضوابط خط مشي ها وسياستهاي حاکم برامر گزينش نيروي انساني.
18- اجراي دستورالعمل وبخشنامه هاي سازمان اموراداري واستخدامي کشور، هيئت عالي گزينش وهيئت مرکزي گزينش وزارت کشور.
19- تشکيل بايگاني پرونده هاي گزينش ونگهداري آن بصورت محرمانه.