1396 آذر 27 دوشنبه

* تدوین برنامه  اجرایی پدافند غیر عامل استان در حوزه های مختلف .

*  فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیر عامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.

*  شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت¬ها و مراکز و تأسیسات در سطح استان و شهرستانهای تابعه .

* تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و ...)

* تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدید و طبقه¬بندی آنها.

* اولویت بندی مراکز حساس  و مهم استان.

* بررسی و تایید طرح های پدافند غیر عامل پروژه های حساس و مهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده .

* تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی.

* طرح ریزی ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای  طرح¬های پدافند غیر عامل مصوب استانی.

* پیگیری تأمین و تخصص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی¬های مورد نیاز.

*  اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیر عامل در استان و شهرستانهای آنها .

* هماهنگی با کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان .

* حفظ و امنیت طرح های پدافند غیر عامل استانی.

* برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل استان البرز و ارائه برای تصویب.