1396 مهر 28 جمعه

به منظور تکمیل بانک اطلاعات هم استانی های مقیم خارج از کشور و استفاده از امکانات بالقوه این عزیزان در راستای توسعه استان، استانداری البرز اقدام به جمع آوری مشخصات این افراد از طریق تکمیل فرم نموده، علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت استانداری و تکمیل فرم مربوط علاقه مندی خویش را در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و... مشخص نموده به عضویت در کارگروه های مربوطه در آیند.

اطلاعات عمومی
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعات شغلی و تحصیلی
زمینه علاقه مندی به همکاری